Forskningsprojekt: Karriärvägar i svensk besöksnäring

Projektledare
Deltagare
Daniel Brandt
Mats Lundmark
Maria Thulemark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med projektet är att analysera besöksnäringens arbetsmarknad utifrån två överlappande perspektiv. Det ena perspektivet syftar till att identifiera mönster och framgångsfaktorer bakom arbetstagares karriärsteg inom turismbranschen. Projektets andra infallsvinkel syftar till att identifiera faktorer som påverkar rörlighet och personalomsättning ur ett företags- och arbetsplatsperspektiv. Dessa två aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt inom besöksnäringen kan ses som två sidor av samma mynt, där rörlighet och utvecklings-möjligheter i arbetslivet speglar såväl positiva som negativa effekter för både individer och företag.
Följande två frågeställningar ska besvaras i projektet:
1. Hur varierar rörlighet och personalomsättning i besöksnäringens olika delbranscher och i olika typer av destinationsmiljöer, och vilka bakomliggande faktorer kan förklara dessa skillnader?
2. Vilka olika karriärvägar inom besöksnäringen kan identifieras för olika grupper av anställda, och hur kan dessa karriärmönster förklaras/förstås och illustreras?
Kunskapen om rörlighet och karriärvägar för personer som arbetar inom besöksnäringens olika delar i Sverige är idag bristande och den forskning som finns på området är baserad på besöksnäringen i andra länder. Ökad kunskap inom detta område är till stor nytta för företagen och de organisationer och myndigheter som arbetar med planering för turismutveckling. Genom att bättre förstå olika typer av individers förflyttningar mellan olika yrken och destinationer inom besöksnäringen såväl som ingångar och utgångar ur denna bransch kan bättre anpassade strategiska beslut kring personalplanering och åtgärder för att försöka behålla vissa grupper av personal fattas i företagen.
Nyckelord
karriärvägar, turism, besöksnäring, arbetsmarknad
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Kulturgeografi
Finansiärer
BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
Publikationer