Forskningsprojekt: Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik

Projektledare
Deltagare
Jenny Rosén
Boglárka Straszer
Åsa Wedin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Andelen flerspråkiga elever i grundskolan ökar och 2012 hade var femte elev i grundskolan grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska (Skolverket 2013). Modersmåls-undervisning och studiehandledning är två fenomen som har stor betydelse för skolframgång för flerspråkiga elever. Samtidigt är just dessa fenomen underbeforskade och lärare och skolledare trevar sig fram för att hitta fungerande former för detta. Syftet med projektet är att skapa kunskap om modersmålsundervisning och studiehandledning som pedagogiska praktiker för flerspråkiga och nyanlända elevers skolframgång i svensk grundskola. Studien riktar fokus på i) modersmålslärares och studiehandledares uppdrag och yrkesroll i skolan samt på ii) modersmålsundervisningens och studiehandledningens innehåll. Genom en multidimensionell analys där modersmålsundervisning och studiehandledning studeras ur olika aktörers perspektiv skapas en större förståelse för dessa praktiker i skolan. Studien förväntas generera ny kunskap som kan ligga till grund för att organisera samarbetet med modersmålslärare och studiehandledningen på sätt som främjar eleverna skolframgång.
Nyckelord
modersmålsundervisning, modersmål, studiehandledning, nexusanalys
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer