Forskningsprojekt: Beskriva och utvärdera kvaliteten på den fysiska miljön i relation till vårdkvalitet och livskvalitet för personer som bor på äldreboenden

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Kevin McKee
Susanna Nordin
Lena von Koch, KI
Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Bakgrund: Äldre människor på särskilda boenden är en utsatt grupp som ofta har såväl fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar och där majoriteten lider av någon form av demens-sjukdom. De tillbringar alltmer av sin tillvaro inom bostaden i takt med att de blir svagare. Att tillgodose vitt skilda behov hos äldre personer och stödja vårdens utförande så att den är säker och patientcentrerad ställer höga krav på utformningen av vård- och boendemiljön. Den fysiska vårdmiljön är en viktig dimension av människors livskvalitet och det komplexa förhållandet mellan de boendes livskvalitet, vården som ges och utformningen på boendet måste tas i beaktande vid skapandet av nya vårdmiljöer. Det finns en avsaknad av forskning kring relationen mellan kvaliteten på den fysiska vårdmiljön, livskvaliteten, och kvaliteten på vården för personer som bor på äldreboenden.
Syfte: Att undersöka relationen mellan kvaliteten på den fysiska vårdmiljön, de boendes livskvalitet, säkerhet samt vårdkvalitet inom äldreboenden.
Nyckelord
Fysisk vårdmiljö, design kvalitet, äldreboende, person-centrerad vård, Healthcare environment, physical environment, elderly care, person-centred care
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer