Forskningsprojekt: ACTS (Arkitektur på strokeenheter) Utvärdering av design kvalitet av strokeenheter och dess påverkan på patientens hälsa, vårdkvalitet och uppfattningen av miljön

Projektledare
Marie Elf
Deltagare
Anna Anåker
Lena von Koch , Arbetsterapi KI
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka den komplexa relationen mellan den fysiska vårdmiljön, människokroppen och vårdprocessen. Forskningen fokuserar på designen av nybyggda strokeenheter och kommer att bedrivas interdisciplinärt
(arkitektur och vårdvetenskap). Det finns kunskap från forskning inom vårdarkitektur, miljöpsykologi, medicin och vårdvetenskap som visar att säkerhet och vårdkvalitet kan och skall byggas in i den fysiska vårdmiljön. Vi frågar oss hur väl kunskapen är synlig i arkitekturen av nybyggda stroke enheter. Hur väl är nybyggda strokeenheter anpassade till patientens speciella behov, krav och svårigheter? Med hjälp av fallstudie metodik skall vi studera ett antal nya stroke enheter. Studien kommer att identifiera faktorer i den fysiska vårdmijön som påverkar patienten och vården. Studien kommer att ske genom en
intensiv datasamling och analysera interaktionen mellan individer, vårdprocesser och den fysiska vårdmiljön. Flera metoder för datasamling ska används; observationer, intervjuer och enkäter.
Nyckelord
stokevård, evidensbaserd design, fysisk vårdmiljö, byggdmiljö, Stroke care, evidence-based design, physical healthcare environment, built environment
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer
FORMAS
Stroke förbundet