Forskningsprojekt: Representation av urbefolkning i turism. Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland.

Projektledare
Deltagare
Christina Engström
Susanna Heldt Cassel
Albina Pashkevich
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Turism framhålls ofta som ett sätt att stödja utveckling av näringar i landsbygd, och har speciellt framhållits som ett sätt att nå tilläggsförsörjning i rennäringen. Turismens natur av att fokusera på det traditionella och exotiska kan dock också leda till att
representationerna förenklar till exempel bilden av det samiska samhället, samt även skillnaderna mellan rennäringsområden i olika länder. Den här studien har som mål att bedöma hur rennäringsutövare i Sverige och Ryssland upplever sina möjligheter
och kraven på dem för att eventuellt delta i turistiska verksamheter. Fallstudieområden har valts för att fokusera områden där rennäring och turism praktiserats tillsammans: samisk rennäring i Idre och Kiruna, och Nenetsrennäring i Ryssland.
Huvudfrågor för studien är: Hur skapar olika planeringsdiskurser och institutionella strukturer olika förutsättningar för deltagande i turism i olika regioner? Vilken roll spelar turism i relation till rennäringen i de olika regionerna, och vilka representationer används inom den turistiska verksamheten? Till vilken del upplevs representationerna inom turism som relevanta beskrivningar av det dagliga livet och relationerna mellan olika grupper? Studien har som mål att bidra till en
förståelse av relationen mellan rennäringsutövare och andra lokala grupper, med yttersta mål att problematisera och nyansera vanliga representationer av rennäringssamhällen.
Nyckelord
Sami, Nenets, Turism, Rennäring, Representationer inom turism, Sami, Nenets, Tourism, Reindeer husbandry, Representation
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Kulturgeografi
Finansiärer
FORMAS
Publikationer