Kurs GSA32Y

Organisation, grupp och samverkan

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2024

Modul 1. Campusförlagd utbildning, 5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för människobehandlande
  organisationer samt redogöra för grundläggande kunskaper i organisationsteorier av relevans för socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper i grupprocesser och gruppdynamik
 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av samverkan.

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • på grundläggande nivå tillämpa organisationsteorier och -begrepp på
  människobehandlande organisationer samt analysera och kritiskt granska olika sätt att organisera socialt arbete
 • visa förmåga att på grundläggande nivå analysera och kritiskt granska
  grupprocesser och gruppdynamik
 • visa förmåga att på grundläggande nivå analysera och kritiskt granska former av samverkan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • reflektera över skillnader mellan människobehandlande organisationer och
  organisationer som inte är människobehandlande
 • diskutera hur det sociala arbetet kan påverkas av organisatoriska och
  gruppdynamiska aspekter
 • diskutera hur yrkesidentiteten kan påverkas av organisatoriska,
  samverkansrelaterade och gruppdynamiska aspekter.


Modul 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 10 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa kunskap om och förståelse för praktiskt socialt arbete
 • visa kunskap om det praktiska sociala arbetets organisatoriska villkor, utifrån ett organisationsteoretiskt och organisationsetiskt perspektiv
 • visa kunskap om gruppdynamiska processer i praktiskt socialt arbete
 • visa kunskap om samverkan i det sociala arbetets praktik.

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa förmåga att under handledning självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • diskutera hur det sociala arbetet kan påverkas av organisatoriska och
  gruppdynamiska aspekter
 • diskutera hållbart socialt arbete i relation till människobehandlande organisationer
 • reflektera över hur den egna yrkesidentiteten kan påverkas av organisatoriska och gruppdynamiska aspekter
 • reflektera över samverkan inom och mellan organisationer i praktiskt socialt arbete.

 

Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Sociologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4E
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Zlatana Knezevic