Kursplan

Organisation, grupp och samverkan

Kurskod
GSA32Y
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2023-02-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-07.

Mål

Modul 1. Campusförlagd utbildning, 5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för människobehandlande
  organisationer samt redogöra för grundläggande kunskaper i organisationsteorier av relevans för socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper i grupprocesser och gruppdynamik
 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av samverkan.

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • på grundläggande nivå tillämpa organisationsteorier och -begrepp på
  människobehandlande organisationer samt analysera och kritiskt granska olika sätt att organisera socialt arbete
 • visa förmåga att på grundläggande nivå analysera och kritiskt granska
  grupprocesser och gruppdynamik
 • visa förmåga att på grundläggande nivå analysera och kritiskt granska former av samverkan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • reflektera över skillnader mellan människobehandlande organisationer och
  organisationer som inte är människobehandlande
 • diskutera hur det sociala arbetet kan påverkas av organisatoriska och
  gruppdynamiska aspekter
 • diskutera hur yrkesidentiteten kan påverkas av organisatoriska,
  samverkansrelaterade och gruppdynamiska aspekter.


Modul 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 10 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa kunskap om och förståelse för praktiskt socialt arbete
 • visa kunskap om det praktiska sociala arbetets organisatoriska villkor, utifrån ett organisationsteoretiskt och organisationsetiskt perspektiv
 • visa kunskap om gruppdynamiska processer i praktiskt socialt arbete
 • visa kunskap om samverkan i det sociala arbetets praktik.

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • visa förmåga att under handledning självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd modul ska studenten kunna:

 • diskutera hur det sociala arbetet kan påverkas av organisatoriska och
  gruppdynamiska aspekter
 • diskutera hållbart socialt arbete i relation till människobehandlande organisationer
 • reflektera över hur den egna yrkesidentiteten kan påverkas av organisatoriska och gruppdynamiska aspekter
 • reflektera över samverkan inom och mellan organisationer i praktiskt socialt arbete.

 

Innehåll

Modul 1. Campusförlagd utbildning, 5 högskolepoäng

Denna modul utgör en introduktion i organisationsteorier som är av relevans för
socialt arbete och människobehandlande organisationer och behandlar även frågor om grupprocesser och samverkan inom och mellan organisationer.

Fokus ligger på organisering av socialt arbete i en svensk kontext samtidigt som
internationalisering beaktas genom belysningar av socialt arbete i internationella
kontexter och i ett globalt perspektiv. Hållbar utveckling och jämställdhet beaktas i
modulens innehåll genom inslag av organisationsetik, samt ett genus- och
maktperspektiv på organisationer och grupper.

Modul 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 10 högskolepoäng

I modulen behandlas organisatoriska, gruppdynamiska och samverkansrelaterade aspekter av det sociala arbetets praktik. I denna modul ges också möjlighet att självständigt utföra enklare uppgifter inom praktiskt socialt arbete.

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Inlämningsuppgifter
 • Hemtentamen i form av individuellt skriven fältstudie.

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Verksamhetsförlagd utbildning - 10 hp | U–G
 • Campusförlagd utbildning - 5 hp | U–VG

Behörighet

 • Sociologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmodulen under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagda kurs/kursmodul bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmodulen. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och VFU-ansvarig eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.