Kurs GJP23Y

Japanska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna planera och genomföra en självständig vetenskaplig undersökning och för detta ändamål utan svårighet använda sig av material på japanska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara och argumentera kring detaljerade och aktuella kunskaper inom ämnesområden relaterade till japansk litteratur, lingvistik eller översättningsvetenskap
  • formulera relevanta frågeställningar och en självständig planering för en inom en viss tidsram genomförbar vetenskaplig undersökning
  • söka efter och utvärdera andvändbarheten i för undersökningen relevant material och bearbeta detta självständigt och kreativt
  • ta hänsyn till relevanta forskningsetiska frågor vid genomförandet av undersökningen
  • argumentera för styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv och motivera deras roll i en vetenskaplig undersökning
  • redovisa ett genomfört forskningsprojekt i skrift, på engelska eller japanska, med logiskt stringent språk och detaljerad argumentation
  • använda gängse formalia för vetenskapliga texter
  • utvärdera det egna forskningsarbetet och applicera slutsatserna av denna utvärdering
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Behörighetskrav :
  • 150 hp på grundnivå, varav minst 75 hp inom ämnet japanska, inklusive kursen Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JSP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig