Kursplan

Japanska: Kandidatexamensarbete

Kurskod
GJP23Y
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.
Reviderad
Reviderad 2019-03-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-03-06.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna planera och genomföra en självständig vetenskaplig undersökning och för detta ändamål utan svårighet använda sig av material på japanska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara och argumentera kring detaljerade och aktuella kunskaper inom ämnesområden relaterade till japansk litteratur, lingvistik, kulturantropologi eller översättningsvetenskap
  • formulera relevanta frågeställningar och en självständig planering för en inom en viss tidsram genomförbar vetenskaplig undersökning
  • söka efter och utvärdera andvändbarheten i för undersökningen relevant material och bearbeta detta självständigt och kreativt
  • ta hänsyn till relevanta forskningsetiska frågor vid genomförandet av undersökningen
  • argumentera för styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv och motivera deras roll i en vetenskaplig undersökning
  • redovisa ett genomfört forskningsprojekt i skrift, på engelska eller japanska, med logiskt stringent språk och detaljerad argumentation
  • använda gängse formalia för vetenskapliga texter
  • utvärdera det egna forskningsarbetet och applicera slutsatserna av denna utvärdering
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt forskningsprojekt inom ett ämnesområde relaterat till japansk litteratur, lingvistik, kulturantropologi eller översättningsvetenskap. Den inleds med ett antal seminarier vid vilka studenterna presenterar sin planering av ett eget forskningsprojekt och diskuterar de andra studenternas förslag, samt diskuterar olika frågeställningar som rör formalia vid uppsatsskrivande. Större delen av kursen består av självständigt forskningsarbete. I mitten av kursen hålls ett seminarium vid vilket en första version av uppsatsen läggs fram och diskuteras av kursdeltagarna. Den färdiga uppsatsen ventileras i slutet av kursen.

Examinationsformer

Kursen examineras skriftligt, genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats och ett abstrakt, och muntligt, genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en av de andra studenternas uppsatser. Uppsatsen kan skrivas på engelska eller japanska och ska ha en längd av omkring 8 000 - 10 000 ord, om skriven på engelska, eller 24 000 - 30 000 tecken, om skriven på japanska. Abstraktet ska skrivas på engelska.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och individuell handledning. Som undervisningsspråk används japanska, engelska och i förekommande fall svenska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 150 hp på grundnivå, varav minst 75 hp inom ämnet japanska, inklusive kursen Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp

Övrigt

Ersätter JP2011.