Kurs GIE2L7

Lean

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för den historiska framväxten av Lean.
  • redogöra för viktiga värderingar och principer inom Lean.
  • redogöra för vanligt förekommande arbetssätt och verktyg inom Lean.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • analysera och diskutera hur företag och andra organisationer kan arbeta med Lean utifrån såväl centrala principer och synsätt som konkreta metoder och verktyg.
  • analysera och diskutera Leans koppling till andra former av kvalitetsarbete och förbättringskoncept.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över hur olika aspekter av Lean kan påverka det omgivande samhället utifrån etiska och hållbahetsmässiga aspekter