Kursplan

Lean

Kurskod
GIE2L7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-12-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-24.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för den historiska framväxten av Lean.
  • redogöra för viktiga värderingar och principer inom Lean.
  • redogöra för vanligt förekommande arbetssätt och verktyg inom Lean.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • analysera och diskutera hur företag och andra organisationer kan arbeta med Lean utifrån såväl centrala principer och synsätt som konkreta metoder och verktyg.
  • analysera och diskutera Leans koppling till andra former av kvalitetsarbete och förbättringskoncept.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över hur olika aspekter av Lean kan påverka det omgivande samhället utifrån etiska och hållbahetsmässiga aspekter

Innehåll

Kursen behandlar värderingar och viktiga principer som karaktäriserar en organisations Leanarbete. Kursen ger en historisk översikt av framväxten av Lean, från Toyotas produktionssystem till västerländska tolkningar av Lean. Vanligt förekommande Leanverktyg introduceras och ett urval av dessa verktyg får studenten sedan träna på att tillämpa. Kursen fokuserar i huvudsak tillverkande/varuproducerande företag men även tjänsteproducerande verksamheter berörs.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4hp
Individuella inlämningsuppgifter, 3,5hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På inlämningsuppgifterna ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet