Kurs AJP23N

Introduktion till interkulturella litteraturstudier

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och värdera termer och begrepp använda inom forskningen om kulturmöten utifrån olika perspektiv
  • tillämpa relevanta teorier inom fältet interkulturella studier vid analys och tolkning av litterära texter
  • redogöra för och diskutera interkulturella litteraturstudiers vetenskapliga bakgrund och identitet i relation till andra ämnesdiscipliner
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar
  • diskutera andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik.