Kursplan

Introduktion till interkulturella litteraturstudier

Kurskod
AJP23N
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och värdera termer och begrepp använda inom forskningen om kulturmöten utifrån olika perspektiv
  • tillämpa relevanta teorier inom fältet interkulturella studier vid analys och tolkning av litterära texter
  • redogöra för och diskutera interkulturella litteraturstudiers vetenskapliga bakgrund och identitet i relation till andra ämnesdiscipliner
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar
  • diskutera andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik.

Innehåll

I kursen ges en bred överblick över de olika akademiska discipliner som definierar fältet interkulturella litteraturstudier. Teorier inom hermeneutik, genusteori, postkolonialism, översättningsvetenskap och ekokritik utforskas i avsikt att kontextualisera interkulturella litteraturstudier och ge olika perspektiv på ämnets vetenskapliga identitet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftliga inlämningsuppgifter - 5 hp
Modul 2: Seminarier - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.