Utbildningsprogram HSVAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk

Som utbildad lärare med särskild kompetens inom språk och flerspråkig utveckling finns goda chanser för arbete. En lärarexamen med inriktning Svenska som andraspråk gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Att behärska olika språk öppnar många dörrar samtidigt som de flesta arbetsplatser idag har internationella kontakter. Även kunskaper om språk och språkutveckling är guld värda när du söker jobb, som exempelvis lärare.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik.

Eftersom hälften av programmets innehåll består av valbara kurser ges du möjlighet att själv välja vad du vill fördjupa dig i inom flerspråkighetsfältet. Några fördjupningsområden är litteracitet, kulturmöten och identitet, skönlitteratur i flerspråkigt perspektiv, nationella minoritetsspråk, interaktion i klassrummet och flerspråkighet i samhället.

Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

Utbildningen är interaktiv och ges nätbaserat, med någon obligatorisk online-träff i varje kurs, det spelar alltså ingen roll var du bor när du studerar hos oss.

Obligatoriska kurser: 

 • Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
 • Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
 • Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
 • Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Valbara kurser:

Samtliga nedanstående kurser erbjuds inte varje termin men vid något tillfälle under programmets fyra terminer.

 • Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur, 7,5 hp
 • Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
 • Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang, 7,5 hp
 • Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum, 7,5 hp
 • Litteracitet och flerspråkighet, 7,5 hp
 • Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet, 7,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen. Du blir dessutom behörig att söka till forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu är det brist på lärare och därför är efterfrågan på legitimerade/behöriga/utbildade lärare stor. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda i hela landet vilket innebär att dina chanser att få jobb efter avslutad examen är stora.

Under senare år har en rad förändringar genomförts i den svenska skolan för att göra läraryrket attraktivare. Exempelvis kan skickliga lärare premieras med högre lön genom att utses till förstelärare. För att förbättra undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat krävs, utöver lärarexamen, även lärarlegitimation. Det gör att alla elever kan förvänta sig att möta lärare med behörighet i rätt ämne och årskurs.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Svenska som andraspråk

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom språk, litteratur och lärande

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3JEX
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 hp
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
16 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Åsa Wedin