Utbildningsprogram HSSAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Som utbildad lärare i språk och språkutveckling är dina chanser goda för jobb. Undervisande lärare i svenska som andraspråk är en eftertraktad kompetens i arbetslivet.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

En globaliserad värld

Att behärska olika språk öppnar många dörrar och de flesta arbetsplatser idag har internationella kontakter. Även kunskaper om språk och språkutveckling är guld värda när du söker jobb, som exempelvis lärare.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik.

Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

Studera nätbaserat

Utbildningen är interaktiv och ges nätbaserat, med någon obligatorisk träff i varje kurs, så det spelar ingen roll var du bor när du studerar hos oss.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen. Du blir dessutom behörig att söka till forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu är det brist på lärare och därför stor efterfrågan. Arbetsmarknaden och framtidsutsikterna är goda i hela landet, så efter avslutad examen är dina chanser stora att få jobb.

Under senare år har en rad förändringar genomförts i den svenska skolan för att göra läraryrket attraktivare. Exempelvis kan skickliga lärare premieras med högre lön genom att utses till förstelärare. För att förbättra undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat krävs, utöver lärarexamen, även lärarlegitimation. Det gör att alla elever kan förvänta sig att möta lärare med behörighet i rätt ämne och årskurs.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en filosofie magisterexamen med huvudområde svenska som andraspråk.


Senast granskad: