Utbildningsprogram HSSAA

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp

Som utbildad lärare med särskild kompetens inom språk och flerspråkig utveckling finns goda chanser för arbete. En lärarexamen med inriktning Svenska som andraspråk gör dig särskilt attraktiv på arbetsmarknaden.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Att behärska olika språk öppnar många dörrar samtidigt som de flesta arbetsplatser idag har internationella kontakter. Även kunskaper om språk och språkutveckling är guld värda när du söker jobb, som exempelvis lärare.

Utbildningens innehåll

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik.

Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

Utbildningen är interaktiv och ges nätbaserat, med någon obligatorisk träff i varje kurs, det spelar ingen roll var du bor när du studerar hos oss.

Obligatoriska kurser: 

  • Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp
  • Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp
  • Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp
  • Examensarbete 15 hp

Valbara kurser:

  • 1. Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum
  • 2. Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang
  • 3. Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv
  • 4. Svensk skönlitteratur i ett andraspråksperspektiv
  • 5. Litteracitet och flerspråkighet
  • 6. Language and Nationhood in African Multilingual Countries (kursen erbjuds på engelska)

Mer information om varje kurs finner ni utbildningsplanen som är länkad högt upp på sidan. 

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare och en eftertraktad examen. Du blir dessutom behörig att söka till forskarutbildning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu är det brist på lärare och därför är efterfrågan på legitimerade/behöriga/utbildade lärare stor. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden är goda i hela landet vilket innebär att dina chanser att få jobb efter avslutad examen är stora

Under senare år har en rad förändringar genomförts i den svenska skolan för att göra läraryrket attraktivare. Exempelvis kan skickliga lärare premieras med högre lön genom att utses till förstelärare. För att förbättra undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat krävs, utöver lärarexamen, även lärarlegitimation. Det gör att alla elever kan förvänta sig att möta lärare med behörighet i rätt ämne och årskurs.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Svenska som andraspråk

Senast granskad: