Utbildningsplan

Magisterprogram i svenska som andraspråk60 högskolepoäng

Programkod
HSVAA
Programansvarig
Åsa Wedin
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2020-04-17.
Gäller fr.o.m. VT 2021.
Reviderad
Reviderad 2023-12-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten:
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten:
• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten:
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskap och förståelse
Efter genomfört program ska studenten:
• visa kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens tvärvetenskapliga bredd både nationellt och internationellt med inriktning mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik,
• visa kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens och andraspråksundervisningens framväxt i ett sociohistoriskt perspektiv både nationellt och internationellt,
• visa fördjupad kunskap och förståelse om det centrala kunskapsinnehållet samt aktuellt forskningsläge inom något av andraspråksforskningens områden, och
• visa kunskap om vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning.

Färdighet och förmåga
Efter genomfört program ska studenten:
• visa förmåga att tillämpa kunskap om andraspråksforskningen generellt samt inom något specifikt område i form av egna analyser som visar på hög grad av teoretisk medvetenhet,
• visa förmåga att använda teori och metod för att genomföra en avgränsad forskningsuppgift inom andraspråksområdet, och
• visa förmåga att redogöra för och diskutera forskningsresultat och dess implikationer för flerspråkiga individers lärande, i samverkan med olika aktörer inom högre utbildning, barn-, ungdoms- och vuxenutbildning, samt omgivande samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomfört program ska studenten:
• visa förmåga att kritiskt granska och diskutera centrala frågor inom andraspråksforskningens inriktningar: lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik,
• visa insikt om andraspråksforskningens möjligheter och begränsningar, betydelse och användning, inom ramen för kunskapsområdet svenska som ett andraspråk specifikt, och
•  visa insikt om organisation av utbildning i ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv generellt.

2. Huvudsaklig uppläggning

Magisterprogrammet omfattar 60 hp varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av tre obligatoriska kurser samt fyra valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik. De obligatoriska kurserna i programmet utgörs av Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (7,5 hp), Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (7,5 hp) samt Examensarbete (15 hp).

Förutom de obligatoriska kurserna läser studenten fyra valbara kurser varav en av kurserna kan ersättas med relevant kurs inom annat ämne efter överenskommelse med examinator genom diariefört beslut. Inom de valbara kurserna utvecklar studenten fördjupade kunskaper om några avgränsade forskningsområden med inriktning mot sociolingvistik, pedagogik och didaktik. Därmed kan studenten utveckla en egen kunskapsprofil.

De två obligatoriska kurserna läses i valfri ordning under programmets tidigare del. Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser är på avancerad nivå och ingår i huvudområdet Svenska som andraspråk.

- Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
- Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
- Svenska som andraspråk: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Valbara kurser:
Samtliga kurser erbjuds inte varje termin men vid något tillfälle under programmets fyra terminer.

Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur, 7,5 hp
Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang, 7,5 hp
Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum, 7,5 hp
Litteracitet och flerspråkighet, 7,5 hp
Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet, 7,5 hp

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Svenska som andraspråk (Degree of Master of Arts (60 credits) Main Field of Study: Swedish as a Second Language)

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 hp

6. Summary in English

Knowledge and understanding
Upon completion of the programme the students should:
• Show knowledge about and understanding for the multidisciplinary and broad character of second language research both nationally and internationally, with an orientation towards linguistics, sociolinguistics as well as education and learning, and
• Show knowledge about and understanding for the emergence of second language research and second language education in a socio-historical perspective, both nationally and internationally, and
• Show deepened knowledge and understanding in one of the focus areas of second language research, and
• Show knowledge about the scientific methods used in second language research.

Skills and abilities
Upon completion of the programme the students should:
• Show good ability to apply knowledge about second language research generally and in a specific area in the in the form of own analyzes that show a high degree of theoretical awareness,
• Show ability to independently plan and carry out a well delimited research task in the field of second language that shows good theoretical and methodological awareness, and
• Show ability to present and discuss results in second language research and its implications for the learning of multilingual individuals, in cooperation with different operators in higher education, education for children, youth and adults, and the surrounding society.

Judgement and approach
Upon completion of the programme the students should:
• Show ability to critically examine and to discuss the orientations of second language research towards linguistics, sociolinguistics as well as education and learning, and
• Show awareness of the possibilities and restrictions of second language research, significance and use, in the field of second language learning specifically as well as   for organization of education in a multilingual and intercultural perspective generally.

7. Övrigt

Student som uppfyller programmets mål och som erhållit godkänt resultat på samtliga i programmet ingående kurser kan få programnamnet synliggjort i examensbeviset.

Fr.o.m. HT24 stryks kursen Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp som obligatorisk kurs. Istället läses en av de valbara kurserna.