Kollegiala mötesplatser

De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Ambitionen men den kollegiala mötesplatsen för de samhällsorienterande ämnenas didaktik är att utgöra en plattform för forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande, där utvecklandet och spridandet av lärosätets samlade kunskap inom detta område står i centrum.

Maria Olson
Gästprofessor
Pedagogiskt arbete
023-77 85 88

 

Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.

Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 49

Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Katherina Dodou
023-77 80 56

Läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Tarja Alatalo
Docent
Pedagogiskt arbete
023-77 84 87

Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik

Mångfald i utbildningssammanhang

Den kollegiala mötesplatsen Mångfald i utbildningssammanhang samlar forskare, lärare och doktorander med intresse för mångfald inom olika utbildningskontexter.

Univ lektor svenska som andraspråk

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen för är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Sara Irisdotter Aldenmyr
Forskningsledare Utbildning och lärande
Avdelning utbildningsvetenskap
023-77 88 51
Gunilla Lindqvist
Docent
Pedagogik
023-77 82 65

Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
023-77 83 65

Utbildningshistoria

Detta utgör Högskolan Dalarnas kollegiala mötesplats för forskning om bildningens och utbildningens historia.

Professor historia, religion
023-77 89 24
Senast granskad: