Forskningsprojekt: Kemiska ämnen och fertilitet hos kvinnor

Projektledare
Pauliina Damdimopoulou, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC Karolinska institutet
Deltagare
Lars Berglund
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt är en del av det internationella projektet FREIA (http://freiaproject.eu/wp/) som har finansiering från EU.
Syftet med projektet är att identifiera kemiska ämnen som är associerade med resultat av in vitro-fertilisering (IVF) och att undersöka om det finns relation mellan livsstilsfaktorer och kemikalier.
Vår studiepopulation består av 185 kvinnor som genomgick ägguppsamling för IVF i Sverige. Vi har analyserat 30 kemikalier i blod och i follikelvätska hos dessa kvinnor och undersökt samband mellan kemikalierna och chans att få ett levande fött barn med logistisk regression med justering för ålder, paritet, BMI och orsak till infertilitet.
Resultaten visade bl.a. att hexaklorobensen, en organoklorinpesticid, var associerad med chansen att föda ett levande barn (Björvang et. al 2022). Våra resultat kräver ytterligare studier för att visa vilka mekanismer som kan förklara dessa samband. Detaljer om mekanismerna är viktiga eftersom de kommer att bidra till att ändra regulatoriska riktlinjer för tester för kemisk säkerhet.
De 185 kvinnorna har i ett frågeformulär besvarat frågor om livsstilsfaktorer som t.ex. hemmiljö, användning av personvårdsprodukter och kostvanor. Vi undersöker dessa faktorers relation till ett antal kemikalier med korrelationskoefficienter justerade för ålder, paritet och BMI och med korrigering för multipla test.
Våra resultat kan användas för att ge rekommendationer om livsstil för att minska möjliga negativa konsekvenser som är associerade med kemikalieexponering.
Nyckelord
Kemikalier, IVF-utfall, livsstilsfaktorer, Chemicals, IVF outcome, lifestyle factors
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
EU Horizon 2020
Publikationer