Forskningsprojekt: Den dubbla rumsligheten i en digital lärmiljö

Projektledare
Deltagare
Maren Eckart
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Studien fokuserar på det privata rummets betydelse för den digitala seminarieatmosfären. När studenter deltar i digitala seminarier befinner de sig i flera olika ”rum”; dels den fysiska platsen där de sitter (i sitt hem, på jobbet eller någon annanstans) inklusive den geografiska orten, dels det digitala seminarierummet (zoom). Det uppstår således en (tre)dubbel rumslighet där det individuella och det kollektiva möts och där gränsen mellan det privata och den formaliserade miljön kan påverka varandra. Två traditionellt sett separata kontexter - den privata och studiemiljön – blir till ett ”digitalt tredje rum” (som kan knytas till Bhabas rumsteorier). I linje med Goffmans s k intrycksstyrning kan studenterna medvetet med hjälp av rummet/miljön försöka framställa sig/sin privata lärandemiljö i ett fördelaktigt ljus. Utifrån ett sociologiskt perspektiv liknar det digitala dubbla ”klassrummet” en teaterscen där de olika fysiska privata rummen bidrar till studenternas performativa iscensättning av sig själva och där olika roller intas eller kommuniceras, men där även störande moment kan uppstå. Graden av privathet är ett medvetet val. Studenterna kan också välja att utesluta privathet (genom val av bakgrund i zoom). Vi vill därför undersöka i vilken mån studenter reflekterar sin egen och varandras privathet som en del av lärmiljön och vilka rumsrelaterade faktorer ur studentperspektiv som gagnar eller stör undervisningen. I nästa steg kommer fokus ligga på lärarnas didaktiska resonemang kring den dubbla rumsligheten och huruvida rummen i positiv eller i negativ bemärkelse påverkar lärarnas förhållningssätt i den digitala undervisningssituationen. Här uppstår ett antal frågor, till exempel gränserna av privathet (både för lärarna och studenterna), rummens tematisering som en del av seminariediskussionerna och vilka störfaktorer som kan tolereras.
Nyckelord
rumslighet, digital lärmiljö, space, educational space
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Tyska
Finansiärer
Högskolan Dalarna