Forskningsprojekt: Motivation i Moderna språk (MoMS): Utveckling av forskningsbaserade undervisningspraktiker

Projektledare
Jonas Granfeldt, Lunds universitet
Deltagare
Céline Rocher Hahlin
Alastair Henry, Lunds universitet
Joost van de Weijer, Lunds universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Att lära sig ett främmande språk kräver en personlig investering och en stark drivkraft över lång tid. Forskning om språkinlärning har visat på vikten av motivation och lärarnas betydelse för att lära sig ett främmande språk, men det är ännu oklart om och hur motivation kan skapas och utvecklas genom undervisning.

Skolämnet Moderna språk brottas med olika utmaningar och situationen har på nationell nivå beskrivits som en “språkkris”. Språklärare har länge rapporterat att de upplever att de moderna språken har låg status och att det är svårt att skapa motivation genom undervisningen.

Mot denna bakgrund undersöker projektet möjligheterna att skapa, bibehålla, och öka motivationen för att lära sig franska, spanska och tyska i gymnasiet i ett praktiknära samarbete med språklärare. Syftet är att på två gymnasieskolor och i tre språk (i) samskapa, genomföra och utvärdera sex metodologiskt robusta och koordinerade interventioner som är baserade på teoretiska principer och som tar hänsyn till kontextuella faktorer och att (ii) utifrån de resultat som framkommer utveckla en uppsättning material som kan användas i Moderna språk på andra skolor, utbildningsnivåer och utbildningsmiljöer. Skolorna har valts utifrån förutsättningarna till randomiserade kontrollerade studier. Projektet förväntas kunna svara på i vilken utsträckning forskningsbaserade undervisningspraktiker kan skapa, bibehålla och öka motivation för att lära sig främmande språk.
Nyckelord
Motivation, främmande språk, moderna språk, skolforskning, Motivation, foreign languages
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Franska
Spanska
Tyska
Finansiärer
Skolforskningsinstitutet