Forskningsprojekt: Rehabilitering i hemmet - utveckling av en hållbar modell som sätter personens behov och miljön i centrum (InHome)

Projektledare
Maya Kylén
Deltagare
Marie Elf
Louise Meijering, Rijksuniversiteit Groningen
Helene Pessah-Rasmssen, Lunds Universitet
Riita Suhonen, Turun yliopisto
Magnus Zingmark, Lunds Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Varje år får 25 000 personer i Sverige en stroke och många drabbas av funktionsnedsättningar
som kan leda till aktivitetsbegränsningar och minskad delaktighet i samhället. Trots detta
fokuserar den traditionella rehabiliteringen till största del på att förbättra personens fysiska funktioner och inte på hela personens livssituation och möjligheter att använda hemmet och närmiljö. Detta beror på att det saknas kunskap om hur viktiga aspekter i miljön kan integreras i rehabiliteringsprocessen. Ansökan bygger på erfarenheter från våra studier där vi har studerat hem- och närmiljöns betydelse för hälsa och delaktighet bland personer med stroke som rehabiliteras hemma. Resultaten visar att personens miljö inte är integrerad i rehabiliteringen och att det påverkar återhämtning och möjlighet till att vara delaktig utanför hemmet på ett negativt sätt. Syftet är att tillsammans med olika aktörer som personer med stroke, deras anhöriga och hälso- och sjukvårdpersonal utveckla en ny modell för rehabilitering i hemmet där behoven hos individen med stroke är utgångspunkten och där miljön är integrerad. Projektet genomförs i form av en samskapande process och inkluderar en litteraturstudie, intervjuer med intressenter, utveckling av en ny arbetsmodell och strategier för framtida implementering. Den nya modellen förväntas leda till förbättrad livskvalitet, ökad mobilitet utanför hemmet hos den stora gruppen av personer som rehabiliteras hemma efter en stroke.
Nyckelord
Stroke rehabilitation, hem, god och näta vård, interventioner, Stroke rehabilitation, home, good and local care, interventioner
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
FORMAS