Forskningsprojekt: Incidens och karaktäristika av skador inom pediatrisk slutenvård – en systematisk översikt och metaanalys

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Lena Berg
Ulrika Förberg
Pernilla Dillner, Karolinska Institutet
Luisa Eggenschwiler, University of Basel
Giusi Moffa, University of Basel
Sarah Musy, University of Basel
Anne Rutges, University of Modena and Reggio Emilia, Modena
Michael Simon, University of Basel
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Barn inom slutenvård är en skör patientgrupp där även en låg grad av underlåtenhet eller fel given vård kan påverka barnets hälsa. Det finns flera publicerade systematiska översikter, med eller utan metaanalys, avseende identifiering av skador inom vuxenvård med strukturerad journalgranskningsmetod. Endast en systematisk översikt med fokus på pediatrisk vård har publicerats. I den översikten ingår nio publikationer, varav sex använde journalgranskningsdata och tre använde administrativa registerdata, och begränsades till minst 1000 patienter. De inkluderade slutenvårdspatienter från 1984 till 2009. Denna översikt fann en överraskande låg incidens av skador. Pediatriska studier som använder journalgranskningsmetoderna Global Trigger Tool och Trigger Tool har ökat de senaste 10 åren. Därför behövs en uppdaterad systematisk översikt och där ingen begränsning avseende urvalsstorlek tillämpas. Syftet med denna systematiska granskning är att rapportera incidens och karaktäristika avseende skador, inom pediatrisk slutenvård, som identifieras med en av tre olika journalgranskningsmetoder.
Nyckelord
skador, Global Trigger Tool, Harvard Medical Practice Study, pediatrisk slutenvård, patientsäkerhet, journalgranskning, Trigger Tool, adverse events, Global Trigger Tool, Harvard Medical Practice Study, paediatric inpatients, patient safety, record review, Trigger Tool
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer