Forskningsprojekt: Brytpunkter för säker vård – samband mellan patientutfall och bemanning inom omvårdnad

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Ulrika Förberg
Katarina Göransson
Camilla Göras
Stefanie Bachnick, University of Applied Sciences, Bochum
Pernilla Dillner, Karolinska Institutet
Louise Egberg, Karolinska Institutet
Sarah Hellberg, Karolinska Institutet
Paula Kelly-Pettersson, Karolinska Institutet
Sarah Musy, University of Basel
Mikael Norman, Karolinska Institutet
Michael Simon, University of Basel
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets övergripande syftet är att undersöka omvårdnadsbemanning, omvårdnadsrelaterade patientutfall samt associationer mellan dessa med målsättning att identifiera brytpunkter för säker bemanning och beskriva första linjens chefers erfarenheter av bemanning, kompetensförsörjning samt säker vård.

Projektet utgör grunden för två avhandlingsarbeten.
Omvårdnadsrelaterade patientutfall definieras i projektet som tillbud och skador som kan ha påverkats av given eller utebliven omvårdnad, men för vilka omvårdnad inte är ensam ansvarig. Då omvårdnadspersonals utbildningsnivå och erfarenhet skiljer sig åt kommer den vård som varje unik patient exponeras för att variera inte bara beroende på vilken sjuksköterska eller undersköterska som utför vården utan även pga. personalsammansättningen ofta uttryckt i bemanningsnivåer, kompetensmix och kompetensnivå. Otillräcklig omvårdnadsbemanning, låg utbildningsnivå och hög arbetsbelastning ökar risken för att nödvändig omvårdnad uteblir och negativa patientutfall såsom skador och dödlighet. Studier visar att upp till 77 procent av alla skador kan helt eller delvis härledas till omvårdnad. Det finns begränsat med longitudinella studier avseende omvårdnadsbemanning och patientsäkerhet.

Detta projekt är en del av en multicenterstudie med en observationell och longitudinell design med forskare från fyra länder. Projektet genomförs i Sverige med forskare från Högskolan Dalarna, Region Stockholm och Dalarna samt Karolinska Institutet och inkluderar fyra sjukhus, varav ett barnsjukhus. Vuxensjukvården inkluderar 12 vårdavdelningar och barnsjukvården nio vårdavdelningar.

Datainsamlingen inkluderar flera olika datakällor såsom administrativa data gällande sjukhus- respektive avdelningsdemografi, HR- och lönesystem för schema- och bemanningshantering, administrativa patientdata, patientjournal och strukturerad journalgranskning samt semistrukturerade intervjuer med första linjens chefer för omvårdnad.
Nyckelord
omvårdnad, omvårdnadsbemanning, patientsäkerhet, journalgranskning, intervjuer, nursing, nurse staffing, patient safety, record review, interviews
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
CKF
H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
Patientförsäkringen Löf