Forskningsprojekt: Effektiviteten av insatser ämnade att minska negativa hälsokonsekvenser för informella vårdgivare av äldre personer: en paraplygranskning

Projektledare
Deltagare
Lena Dahlberg
Ahmad Abbadi, Aging Research Center Karolinska Institutet
Amaia Calderón-Larrañaga, Aging Research Center Karolinska Institutet
Mariam Kirvalidze, Aging Research Center Karolinska Institutet
Lucas Morin, French National Institute of Health and Medical Research
Lawrence Sacco, Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
På grund av den demografiska utvecklingen och policyförändringar inom äldrevården har antalet äldre som lever hemma till livets slut ökat. Många har komplexa behov som inte täcks av hemtjänsten. Som ett resultat har den informella vården ökat sedan början av 2000-talet. Att ge informell vård kan vara en positiv erfarenhet men det kan också leda till stress och trötthet för vårdgivaren samt att det ökar risken för institutionaliserande och psykiatriska symtom för vårdtagaren.

Kostnadseffektiv hjälp till informella vårdgivare kan potentiellt öka deras välmående samt minska behovet av kostsamma institutionaliseringar av vårdtagaren. Trots ett ökat intresse och mer forskning kring förvaltningen av vårdgivare vet vi fortfarande inte vilket är det bästa och mest effektiva sättet att stödja de informella vårdgivarna. Den främsta anledningen är brist på förståelse för vårdgivarnas och vårdtagarnas specifika situation och kontext för vården.

Syftet med denna paraplygranskning (umbrella review) är att utvärdera resultaten av systematiska översikter och metastudier som har undersökt effektiviteten av insatser och åtgärder som ämnat minska negativa hälsokonsekvenser av informell vård av äldre. De specifika forskningsfrågorna är:
1) finns det effektiva åtgärder/insatser för att förbättra situationen för vårdgivaren samt minska dennes börda?
2) är vissa typer av insatser och åtgärder effektivare än andra?
3) hur upplevs och mottas insatserna och åtgärderna av vårdgivarna gällande deras genomförbarhet och hjälpen de ger?

Genom att ge en omfattande bild av vilka insatser som på ett effektivt sätt förbättrar situationen för informella vårdgivare, bidrar denna paraplygranskning unikt till framtida riktlinjer och utvecklandet av framtida insatser och åtgärder för att förbättra situationen för informella vårdgivare av äldre personer.
Nyckelord
informell omsorg; äldre, informal care; ageing
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
FORTE
Publikationer