Forskningsprojekt: Facilitera implementeringen av personcentrerad vård

Projektledare
Lars Wallin
Ewa Carlsson Lallo, Högskolan Borås
Deltagare
Anna Bergström, Uppsala universitet
Leif Eriksson, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Under 2022 påbörjades en utbildning som går ut på att utbilda särskilt utsedd vårdpersonal i att stödja implementeringen av en mer personcentrerad vård. Dessa personer utbildas för att ha rollen som faciliterare för ett personcentrerat arbetssätt. De ska i den rollen kunna ge hjälp och stöd för att uppnå specifika mål och underlätta för individer och grupper att analysera, reflektera och ändra sina egna attityder, beteenden och arbetssätt.

Utbildningen baseras på en faciliteringsutbildning som är utarbetad på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Utbildningen rymmer också lärande kring personcentrerad vård, baserad på GPCC:s etiska modell med fokus på de tre rutinerna: partnerskapet, patientberättelsen och dokumentationen. Sammanlagt hålls sju digitala halvdagars workshopar med början i oktober 2022. Sista workshopen genomförs i februari 2023. Fem vårdenheter deltar i utbildningen. Varje vårdenhet utser två medarbetare till att ha rollen som faciliterare. Cheferna vid enheterna kommer att delta vid något av tillfällena och vara med på de handledningar som ligger som en del av kursen. I samband med att utbildningen inleddes så genomfördes gruppintervjuer och en enkätundersökning riktad till all vårdpersonal som mäter i vilken grad de anser att de arbetar personcentrerat. Datainsamling i syfte att följa utbildningen och förändringsprocessen på de olika enheterna sker fortsättningsvis under och efter utbildningen.

Studien kommer bidra till ökad kunskap om hur övergången till en mer personcentrerad vård kan stödjas i svenska vårdmiljöer. Inför ett breddinförande av personcentrerad vård i Sverige behövs en utbildning där personer med bas i vårdverksamheten upparbetar förmågor, redskap och metoder för att bättre kunna stödja denna typ av förändringsarbete.
Nyckelord
Personcentrerad vård, Implementering, Facilitering
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Vårdvetenskap
Finansiärer
Göterborgs centrum för personcentrerad vård