Forskningsprojekt: SNQ 2

Projektledare
Deltagare
Jenny Ericson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
En tidigare registerstudie med data från Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) visade att amningsprevalensen bland för tidigt födda barn sjunkit i Sverige mellan år 2004-2013. Från 59 % helamning 2004 till 45 % helamning 2013. Den mest dramatiska minskningen fanns hos de mest extremt för tidigt födda barnen (<28 graviditetsveckor) där helamning sjönk från 55 % till 16 %. Inga faktorer kunde hittas i studien som förklarade minskningen (Ericson 2016).

Det är av betydelse att beskriva förändringar i amningsprevalens och bröstmjölksintag under de 7 år som förflutit sedan föregående kartläggning för att kunna uppmärksamma en eventuellt minskad tendens men även de åtgärder som kan behöva vidtas för att stödja amning och intag av bröstmjölk hos för tidigt födda barn. Vidare kommer även gruppen barn som inte får bröstmjölk beskrivas för att identifiera grupper som kan behöva uppmärksammas och har behov av extra insatser. Det är dessutom av intresse att utöka kartläggningen med data från graviditet, förlossning samt året efter förlossningen för att undersöka om det finns faktorer som influerar amningsprevalens och trend.

Syfte
Syftet är att beskriva amningsprevalens, influerande faktorer och amningsutfall samt beskriva vilka för tidigt födda barn som inte får bröstmjölk eller ammas under perioden 2014-2022.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer