Forskningsprojekt: Dialogisk respons på gymnasieelevers skrivande

Projektledare
Deltagare
Solveig Malmsten
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta forsknings- och utvecklingsprojekt syftar till att pröva dialogiska responssamtal som ett komplement till skriftlig formativ respons på elevers skrivande i gymnasieskolan. Elevers skrivutveckling är central för deras framgång i de flesta skolämnen, men stöttas explicit främst i svenskämnet, varför projektet bedrivs i samarbete med just svensklärare. Lärarna ger traditionellt skriftlig respons på elevers skrivuppgifter, men upplever att eleverna i låg grad drar nytta av denna respons för att utveckla sin skrivförmåga. Mönstret känns igen från tidigare forskning och har då förklarats med att eleverna inte förstår innehållet, inte är införstådda med responsens och skrivundervisningens syfte, eller uppfattar kritiken som illvillig. För att skapa en tillitsfull relation som möjliggör delad förståelse för responsens syfte och innehåll har det föreslagits att lärare och elever bör mötas i så kallade dialogiska responssamtal. Sådana har undersökts inom högre utbildning internationellt, men knappast inom svensk skrivundervisning på gymnasienivå. Inom detta projekt utvärderas arbetssättet alltså i en ny kontext och ur såväl lärar- som elevperspektiv – det sistnämnda annars underrepresenterat i forskning om formativ bedömning. Lärarna genomför responssamtalen inom ramen för den ordinarie undervisningen samt utvärderar och utvecklar modellen löpande vid kollegiala utvecklingsmöten, som dokumenteras. Vidare videofilmas responssamtal mellan ett urval lärare och elever, och dessa elever liksom alla deltagande lärare intervjuas. Genom tematisk analys respektive interaktionsanalys av de olika typerna av material är målet att dra allmändidaktiska slutsatser om dialogisk respons samt ämnesdidaktiska slutsatser om respons inom svenskämnets skrivundervisning. Därigenom kan projektet bidra till lärarutbildningens forskningsförankring och praktiknärhet, samtidigt som det bildar utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete inom svenska såväl som andra ämnen vid den deltagande skolan.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna