Forskningsprojekt: Kartläggning av förutsättningarna för patienter med traumatiska bröstkorgsskador – fokus på epidemiologi och patientsäkerhet.

Projektledare
Lena Berg
Deltagare
Katarina Göransson
Maria Unbeck
Anders Enocson , nstitutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) Karolinska Institutet
Andrea Lundin , Institution för Medicin Solna Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Avhandlingsarbete där det övergripande syftet är att undersöka epidemiologi samt förekomst av negativa händelser och utebliven omvårdnad hos patienter med traumatiska bröstkorgskador. Traumatiska bröstkorgsskador ådrar sig många gånger flertalet komplikationer, så som andningsinsufficiens och lunginflammation, vilket ofta generar i behov av en högre vårdnivå och förlängd vårdtid. Vår hypotes är att detta delvis kan associeras till uteblivna omvårdnadsåtgärder. I dagsläget är det lite studerat kring patienter som har ådragit sig traumatiska bröstkorgsskador och omvårdnadens betydelse för att minska vårdrelaterade skador, förlängd vårdtid samt för att förbättra utfallet för denna patientkategori.
Delarbete I är publicerad och är en registerstudie som identifierade att traumatiska bröstkorgsskador är en oberoende indikator för 30-dagarsmortalitet även efter justering av kovariater. Delarbete II består av fokusgruppsintervjuer med omvårdnadspersonal verksamma på akutkirurgisk vårdavdelning kring deras uppfattningar om utebliven omvårdnad för traumapatienter, samt bakomliggande orsaker till detta. Datainsamling till delarbetet III och IV kommer genomföras via strukturerad journalgranskning för att identifiera förekomsten av negativa händelser samt utebliven omvårdnad för patienter med traumatiska bröstkorgsskador.
Nyckelord
Trauma, patientsäkerhet, omvårdad
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer