Forskningsprojekt: MIssed NUrSing care-Karolinska University Hospital (MINUS-K)

Projektledare
Carolin Nymark, NVS Karolinska Institutet
Deltagare
Katarina Göransson
Ann-Charlotte Falk, Sophiahemmets Högskola
Ann-Christin von Vogelsang, NVS Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Vården har sedan en lång tid tillbaka brist på omvårdnadskompetens i form av antalet sjuksköterskor. Detta kan yttra sig genom att nödvändig vård och omvårdnad inte utförs vilket internationella studier har visat är associerat med högre mortalitet under vårdtiden, längre vårdtid och fler undvikbara händelser såsom ökad förekomst av fall och trycksår. Vidare har Sverige sedan en lång tid tillbaka brist på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor vilket i sin tur bl.a. påverkar antal öppna vårdplatser och antal patienter per sjuksköterska. Genom att jämföra omvårdnad som inte utförs med patientutfall som ex. vis fall och trycksår, i relation med kompetens och kompetensmix, kan vi identifiera grunden för en patientsäker vård med god kvalitet samt vilka personella och/eller materiella resurser som saknas eller behöver omfördelas. Studiens syfte är att över tid undersöka förekomst av omvårdnad som inte är utförd i relation mot patientutfall såsom fall och trycksår, vid ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård.Datainsamlingen sker genom enkäten MISSCARE Survey-Swedish version, vilken mäter aspekter av omvårdnad som inte är utförd samt dess orsaker. Sjuksköterskor och undersköterskor inom slutenvården för vuxna (tillgängliga n=3300) svarar på webenkäten två ggr/år, i fem år. Från sjukhusets kvalitetsuppföljningar inhämtas data kring fall och trycksår vilka samlas in gällande samma tidsperiod som enkätutskicken. Även andra uppgifter om patienter kommer att samlas in såsom ålder, kön, morbiditet, vårdtid. Föreliggande studies longitudinella design gör att viktiga omvårdnadsparametrar med betydelse för patientutfallet kan följas över tid. Genom att följa vårdkvalitet i relation till personal och kompetensmix inom omvårdnad skapas förutsättningar för att hälso-och sjukvårdens resurser används optimalt för en patientsäker vård i en högspecialiserad miljö.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer