Forskningsprojekt: Digitala resurser och pedagogisk övertygelse

Projektledare
Deltagare
Karen Stormats
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet som helhet har till syfte att bidra med kunskap om didaktiska överväganden i samband med användningen av digitala resurser samt hur dessa överväganden påverkar undervisning i gymna-siet. Projektet genomförs inom ramarna för ett avhandlingsarbete som består av två delar, en licentiatstudie och avhand-lingsstudie, som var för sig bidrar med olika perspektiv på det övergri-pande syftet.
Nyckelord
Digitala resurser, pedagogisk övertygelse, didaktik, Digital resources, pedagogical conviction, didactics
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer