Forskningsprojekt: Flipp i tal och handling

Projektledare
Deltagare
Karen Stormats
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet handlar om att undersöka hur gymnasielärare som flippar uppfattar och tillämpar undervisningsmetoden. I projektet undersöks vilka syften lärarna har med att flippa, vilka roller lärare och elever har när man flippar och i vilken mån flipp kan bidra till att individualisera undervisningen. Tre verksamma gymnasielärare har deltagit i studien och de har intervjuats och observerats vid flera tillfällen.

Flipp beskrivs av lärarna som har deltagit i studien som en undervisningsmetod som kan bidra till att de kan göra undervisningen mera individualiserad och flexibel. Studien visar även att den omdisponering av tid, som flipp syftar till, innebär att lärare ger elever ansvar för att på egen hand arbeta med grundläggande kunskapsinhämtning, vilket i kombination med andra bärande element i flipp, kan missgynna elever som av olika anledningar har svårigheter i skolan.
Nyckelord
Flipped Classroom, utbildningsfilosofi, socialkonstruktivism, progressivism, Dewey, aktiva elever, individualisering, Flipped Classroom, Philosophy of education, Social constructivism, Progressivism, Dewey, active students, individualization.
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna PUD