Forskningsprojekt: Drama i förskolan

Projektledare
Deltagare
Susanne Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I detta projekt relateras frågor om lek och lärande till drama som uttrycksform. Hur kan drama bidra som en pedagogisk resurs för att stimulera barns lek? Hur kan relationen mellan lek och lärande då se ut? Det gäller såväl barnens lek ”som om”, och kroppsliga och sociala interaktion. Det gäller också skapandet av möjligheter för deltagande i lek för alla barn oavsett förutsättningar. Hur kan drama till exempel vara en resurs för barn som inte kan leka och för att främja kommunikativ förmåga? En följdfråga är hur dramakunnande kan bidra till att förskollärare utvecklar förhållningssätt som bidrar till att stimulera barns lek och därmed möjligheter till utveckling, lärande och välbefinnande?
Det övergripande syftet är tudelat: Hur kan drama bidra som en pedagogisk resurs för att stimulera barns lek och lärande, och hur kan dramakunnande bidra till att förskollärare utvecklar förhållningssätt som bidrar till att stimulera barns lek och därmed möjligheter till utveckling, lärande och välbefinnande?
En översikt om dramaforskning inom förskolan görs och intervjuer genomförs med pedagoger kunniga inom dramaområdet och som har gedigen erfarenhet av drama i förskolan.

Denna undersökning kan bidra med ny kunskap inom såväl det förskolepedagogiska som det dramapedagogiska fältet.
Nyckelord
drama, dramaundervisning, drama och lek, drama och lärande
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer