Forskningsprojekt: Socialt hållbar bostadsförsörjning med ett landsbygdsperspektiv - en kunskapsöversikt

Projektledare
Susanne Stenbacka, Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet
Deltagare
Susanna Heldt Cassel
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt syftar till att samla in och analysera befintlig forskning och kartlägga kunskapsläget inom området socialt hållbar bostadsförsörjning på landsbygden i Sverige. Specifikt vill vi undersöka frågor kring social dynamik, olika gruppers villkor och möjligheter på landsbygdens bostadsmarknader. Bakgrunden till detta projekt är att det inte finns någon forskning om bostadsfrågor ur ett socialt hållbarhetsperspektiv som utgår ifrån landsbygders förutsättningar utan frågor kring bostadsförsörjning och sociala frågor kopplat till boende har haft ett urbant fokus och ett fokus på storstadsproblematik. Exempelvis på de mindre orter där det finns en blomstrande turismnäring som lever sitt eget liv, men som driver upp priser och lockar arbetskraft till ett mycket lokalt avgränsat område och där utländska turister köper upp fritidshus i ortens villakvarter. I andra områden anvisar storstadskommuner bostadslösa till tomma lägenheter av undermålig kvalitet på platser med bristande kommunikationer och service. Dessa spänningar och ojämlika förhållanden påverkar den sociala situationen, tilliten och livskvaliteten för landsbygdens invånare. Med en grund i kulturgeografi syftar vi till att skapa en mångvetenskaplig och nyanserad förståelse av bostadsproblematiken. Landsbygdsforskning är i sig ett mångvetenskapligt fält och inkluderar studier inom exempelvis ekonomi, geografi, statsvetenskap, antropologi, samhällsplanering och socialt arbete. Metoden är en systematisk litteraturöversikt där vi tar ett helhetsgrepp på detta breda men hittills ej så väldefinierade område. En viktig del är att definiera kunskapsområdet och identifiera teman och delområden där kunskap finns och där kunskap saknas idag. Under projekttidens gång kommer vi att kommunicera och samverka med kommunala aktörer för att sprida kunskap och gemensamt identifiera frågor för fortsatt forskning.
Nyckelord
social hållbarhet, bostäder, landsbygd, social sustainability, housing, rural areas
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer
FORMAS
Publikationer