Forskningsprojekt: Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Tomas Persson
Puneet Saini
Benjamin Ahlgren, Absolicon Solar Collector AB
Joakim Byström, Absolicon Solar Collector AB
Urban Persson, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Högskolan i Halmstad
Luiz Sánchez García, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Högskolan i Halmstad
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i
Danmark med över 100 installationer. System med hög andel solvärme och
säsongslagring med stora groplager finns i ett flertal system. De ekonomiska
förutsättningarna i Sverige är inte lika bra som i Danmark men mycket talar för att en
ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för
solvärme. Potentialen för soldriven fjärrvärme enligt Energimyndighetens studie från
2021 är 0,17 – 6,0 TWh/år beroende på antagna kostnader. Detta projekt tar avstamp i de
system med bäst förutsättningar som påpekades av rapporten och genomför
teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare
och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.
Avslutningsvis extrapoleras resultaten med hjälp av spatial analys för att uppskatta
antalet liknande system som skulle kunna vara realistiskt genomförbara i Sverige.
Nyckelord
solvärme, fjärrvärme, groplager, säsongslager, solar thermal, district heating, pit storage, seasonal storage
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Absolicon Solar Collector AB
Energimyndigheten