Forskningsprojekt: Fysisk kravprofil för krigsbefattningar inom Försvarsmakten – utveckling och validering

Projektledare
Tony Bohman
Björn Äng
Deltagare
Elena Tseli
Linda Vixner
Anette Arksand, Armed Forces Sport Centre, Karlberg Försvarsmakten
Ola Eiken, Kungliga Tekniska Högskolan
Magnus Gadefors, Armed Forces Sport Centre, Karlberg Försvarsmakten
Riccardo Lo Martire, Region Dalarna
Andreas Monnier, Armed Forces Sport Centre, Karlberg Försvarsmakten
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Innevarande samverkansprojekt med Försvarsmakten (FM) syftar till att utveckla och innehållsvalidera ett protokoll för identifiering och karaktärisering av fysiskt gränssättande arbetsuppgifter inom krigsbefattningar i FM, samt att utveckla instruktioner för urval av ämnesexperter (Subject matter experts, SMEs). Protokollet skall kunna användas vid FM:s arbete med fysiska krav inom krigsbefattningar, ”Forskning och Teknikutveckling (FoT) Krigsbefattningars fysiska krav”. Ett mätinstrument (protokoll) som bygger på subjektiva skattningar måste ha god innehållsvaliditet för att kunna ge tillförlitliga resultat. Det innebär att protokollet ska vara relevant och enkelt att tillämpa och således innehålla frågor som representerar de egenskaper, begrepp och innehåll som är av intresse.
Projektet har hittills resulterat i ett protokoll med utmärkt innehållsvaliditet (relevans och enkelhet) och möjliggör ett standardiserat och unikt tillvägagångsätt för att identifiera och karaktärisera fysiskt gränssättande och kritiskt gränssättande arbetsuppgifter inom specificerad krigsbefattning i FM.
Manusarbete med en beskrivning av projektet, avsett för publicering i vetenskaplig litteratur, pågår.
FM är en svensk myndighet med uppgift att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer och som har en väl genomarbetad etisk policy, uppförandekod, värdegrund och jämställd och jämlikhetsplan (Värderingar och vision, Försvarsmakten.se).
Nyckelord
fysiskt arbete, försvaret, validering
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Försvarsmakten