Forskningsprojekt: Lärares yrkesprofessionella kunskap i skilda lärmiljöer

Projektledare
Deltagare
Mikael Berg Hedström
Sara Irisdotter Aldenmyr
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I sin yrkesprofession har lärare att dagligen hantera komplexa undervisningssituationer där det sällan finns givna sätt att agera. I relation till sådana situationer behöver således lärare göra en rad avvägningar i den givna situationen med utgångspunkt i professionell lärarkunskap. Dessa avvägningar ställer en rad frågor om lärares yrkesprofessionella kunskap. På vilka sätt förstår, möter och formar lärares sitt uppdrag i relation till den dagliga verksamheten med stöd i yrkeserfarenhet.

Under det senaste året har Morkarby skola, tillsammans med Mikael Berg och Sara Irisdotter Aldenmyr vid Högskolan Dalarna, formulerat och sökt medel hos Pedagogiskt utvecklingscentrum (PUD) för ett lokalt skolutvecklings- och forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i lärares yrkesprofessionella kunskap. Projektet har som syfte att synliggöra och problematisera lärares kunskap i relation till undervisningssituationer i olika lärmiljöer i skolans verksamhet. Med den ambitionen omsätts projektet genom tre övergripande teman:

Det första temat handlar om lärares arbete utifrån ett yrkesetiskt perspektiv. Yrkesetiken hanterar frågor om professionens ansvar, gränser och befogenheter. En viktig del av denna diskussion handlar om lärarprofessionens vetenskapliga såväl som erfarenhetsbaserade kunskapsbas. Det andra temat rör frågan vilka aspekter som ryms i lärares professionella kunskap. Tillsammans diskuterar vi vilka avvägningar som görs dagligen i verksamheten och vilka kunskaper som aktualiseras i dessa sammanhang. Lärare möter elever, vårdnadshavare, chefer och även andra professioner. Det tredje temat är inriktat mot hur lärare omsätter statlig styrning i sin dagliga verksamhet. Hur ser den statliga styrningen ut och vilka (olika?) strategier har lärare när de förhåller sig till styrningen i sitt arbete?
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna