Forskningsprojekt: Generationsvis tradering av skam och missbruk hos unga flickor på behandlingshem.

Projektledare
Peter M Jansson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Bakgrund. Missbruk och självskadebeteenden är allvarliga problem där mer forskning behövs. Tidigare forskning har etablerat kunskap om faktorer som relaterats till uppkomsten och sammanhang där detta äger rum. Det saknas fortfarande kunskap om de kausala mekanismer som ligger bakom missbruk och självskadebeteenden. Denna studie syftar till att studera relationerna mellan faktorer i barndom, könsroller och känslor som aktiveras i samband med missbruk och självskadebeteenden. Analysen ska bidra till en typologi över olika typer av samspel mellan faktorer som bidrar till och motverkar att missbruk och självskadebeteenden äger rum.Teorier/tidigare forskning. Inlärnings-, genus- och emotionsforskning bildar teoretisk förförståelse för urvalet av teman i studien. Syfte. Nå fram till innehållsrika och autentiska fallbeskrivningar av samspelet mellan mekanismer som leder fram till ungdomars skadliga beteenden samt "vändpunkter" där motverkande faktorer leder till rehabilitering. Knyta samman dessa fallbeskrivningar med teorier på området som kan förklara den förväntade variationen i fallbeskrivningar. En typologi ska ge översikt av olika typer av mekanismer och utfall.Metod. Studien har en narrativ, heuristisk inriktning. Huvudanalysmetod kommer att vara innehållsanalys med en tematisk styrning. Metoden ger tillgång till enskilda individers biografiska erfarenheter och bildar grund för formuleringen av de mekanismer som föregått ungdomarnas nuvarande status. Huvudpopulationen har hämtats från behandlingshem för missbruk. Forskningen har prövats i EPN då speciell hänsyn måste tas så att inte forskningen påverkar de medverkandes behandling på ett negativt sätt.Förväntade resultat. Studien ska resultera i innehållsrika fallbeskrivningar samt en typologisk översikt över de fall som ingår i studien. Kunskapen om de enskilda fallen kan bidra till utvecklingen av hur behandlingsmetoder kan anpassas till enskilda individers egenskaper. Datainsamling avslutad 221230
Nyckelord
Skam, missbruk, behandlingshem, flickor, Shame, addiction, treatment centres, girls
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Sociologi
Socialt arbete
Finansiärer