Forskningsprojekt: Human Resource Analytics i komplexa organisationer inom offentlig sektor i Sverige

Projektledare
Deltagare
Yanina Espegren
Mårten Hugosson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningsprojektet syftar till att beskriva och förstå hur organisationer i offentlig sektor arbetar, och vill arbeta, med HR-relaterade data och analyser som en del i sitt operativa och strategiska arbete. Målet är att utveckla befintlig kunskap inom området som i nuläget är begränsad. Det finns dock tydligt intresse både från praktiker och akademiker att bättre kunna förstå hur HR-data och analyser kan skapa mervärde för HR-professionen och organisationer.
En viktig utgångpunkt för projektet är att öka förståelse hur HR-praktiker - och chefer som hanterar HR-frågor - ser på användning av HR-relaterade data som ett medel för att nå organisatoriska mål. Projektet har också som utgångpunkt att belysa och undersöka exempel på hur man kan organisera HR-analytics utvecklingsprojekt i offentlig sektor. I forskningsprojektet ingår studier av offentliga organisationer på nationell, regional och kommunal nivå.
För att uppnå ett hållbart sätt att arbeta med HR-data och analyser ses olika verksamhetsområdens synpunkter på HR-arbete samt på relaterade mått och analyser som viktiga. Olika perspektiv behöver fångas, dels från HR och linjechefer men även övriga intressenter och aktörer som är viktiga för att skapa en förståelse för olika aspekter avseende HR-data och hur den kan komma till nytta i praktiken.
Perspektivet där arbetet med HR-data drivs av viktiga HR- och verksamhetsfrågor snarare än av vad som är lätt mätbart tekniskt är en viktig utgångspunkt för projektet. Resultatet av projektet förväntas ha tydlig praktisk användbarhet.
Nyckelord
HR analys
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Företagsekonomi
Finansiärer
Publikationer