Forskningsprojekt: Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet

Projektledare
Deltagare
Boglárka Straszer
Åsa Wedin
Carla Jonsson, Institutionen för språkstudier Umeå universitet
Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier Umeå universtiet
Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier Umeå universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Målet med projektet är att studera och utveckla didaktiska aspekter av verksamheter med olika språk i språkligt heterogena grupper för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola inom ramen för det som kallas modersmål, till exempel modersmålsämnet i skolan. Att barn och elever ges möjlighet att bevara och utveckla sina språk är centralt för deras skolframgång och för skolans demokratiska uppdrag. Projektets syfte är att utveckla undervisningsformer som stödjer barns och elevers språkutveckling inom modersmålsverksamheter, med särskilt fokus på litteracitet på ett eller flera språk. Studien tar ett kritiskt perspektiv där verksamheterna utvecklas utifrån frågor om ideologier, maktrelationer, kultur och identitet.
Följande frågor kommer till exempel att besvaras:
Vilka specifika utmaningar och möjligheter innebär den stora heterogenitet som präglar modersmålsverksamheter?
Hur kan undervisning utformas där barns och elevers olika erfarenheter, i form av språkliga och digitala praktiker, används som resurs för lärande?
Studien utförs i form av aktionsforskning och lingvistisk etnografi. Material skapas främst genom klassrumsobservationer, fältanteckningar samt dokumentation av skriftliga och andra artefakter. Inom verksamheterna fokuseras två huvudsammanhang: 1) två större språk i svenskt utbildningsväsende: modersmål arabiska och kurdiska, samt 2) tre nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli och finska. Nexusanalys kommer att användas för systematisk analys.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolforskningsinstitutet