Forskningsprojekt: Att bygga upp en förebyggande socialtjänst

Projektledare
Deltagare
Jessica Wide
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
”Att bygga upp en förebyggande socialtjänst” är ett praktiknära forskningsprojekt som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) följa det utvecklingsarbetet som sker inom kommunens socialtjänst för att hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst. Liksom i övriga landet präglas Borlänge kommuns sociala arbete av en stor andel myndighetsutövning och individuella insatser när behov har uppstått eller blivit akuta för individer. I linje med de statliga offentliga utredningar som gjorts i samband med att socialtjänstlagen utretts inom ramen för utredningen ”Framtidens socialtjänst” finns en önskan om att ställa om det sociala arbetet till att bli mer förebyggande och främjande till sin karaktär och organisering. Socialtjänstens utvecklingsarbete kommer att studeras genom att följa och återspegla den ”utvecklingsresa” som socialtjänsten i Borlänge kommun gör genom att bygga upp funktioner och arbetssätt för förebyggande socialt arbete. Deltagande observationer, intervjuer och forskningsöversikt kommer att genomföras inom forskningsprojektet.
Nyckelord
Förebyggande socialt arbete
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Sociologi
Finansiärer