Forskningsprojekt: Det nya Normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin

Projektledare
Kristina Palm, Arbetsvetenskap Karlstad universitet
Deltagare
Annika Vänje
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet tar sin utgångspunkt i den pågående coronapademin och undersöker hur personer med
funktionsnedsättning upplevt/upplever hur det är att arbeta hemifrån. I Sverige är personer med funktionsnedsättning i mindre utsträckning anställda än befolkningen i övrigt, vidare upplever de mer diskriminering i arbetslivet än andra. Coronapandemin har lett till en enorm ökning av hemifrån arbete och det utgör en unik möjlighet att studera hur personer med funktionsnedsättning upplever denna omställning. Studiens teoretiska utgångspunkter är inkludering, arbetsanpassning och avslöjande av funktionsnedsättning, områden som är väl studerade sedan tidigare, men inte utifrån perspektivet att arbeta hemifrån. Studien är kvalitativ till sin karaktär och empiri kommer att samlas in genom fotobaserade intervjuer, digitala dagböcker, semistrukturerade intervjuer och lärande seminarier. Mångfalden av metoder menar vi kommer att ge oss fördjupad kunskap om ett relativt outforskat område. Studien kommer att genomföras i två storstadskommuner och respondenter kommer att vara anställda med funktionsnedsättning (fysiska eller kognitiva och synliga eller icke synliga), chefer och HR- eller andra stödfunktioner med kunskap om funktionshinder. Att samla in data via anställda och ledning vid en och samma kommun är ovanligt i studier anställda med funktionsnedsättning, ofta
används ett bekvämlighetsurval när det kommer till att rekrytering av respondenter vilket leder till att de sällan kommer från en och samma organisation. Med vårt urval kan vi studera organisatoriska förutsättningar och hinder i de båda kommunerna. Vi kommer att anta ett intersektionellt analysperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till kön och etnicitet i våra tematiska analyser. Detta har tidigare forskning visat vara viktigt att förstå
människors arbetsvillkor. Målet med studien är att bidra med kunskap till ett arbetsliv som är inkluderande för personer med funktionsnedsättning efter coronapandemin.
Nyckelord
Funktionshinder, distansarbete, coronapandemin, hinder, möjligheter, Disabilities, remote work, corona pandemic, hindrances, opportunities
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
FORTE