Forskningsprojekt: Utformning av modellen Community to Electric Vehicle to Community (C2V2C) för ökad motståndskraft och nätvänlighet i fotovoltaiska energidelande byggnadssamhällen

Projektledare
Pei Huang
Deltagare
Ross May, Dalarna University
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt föreslår ett C2V2C (dvs. Building Community to EV to Community) energiflödekoncept och syftar till att testa en uppsättning C2V2C -modeller för att undersöka hur elbilar effektivt kan integreras i de framtida energisystemen i Sverige. Förstärkningslärning, en maskininlärningsteknik som är kraftfull för att lösa optimeringsproblem, kommer att antas för att utveckla EV -flottans smarta laddningskontroller. Nedbrytningen av EV -batterier kommer att undersökas under olika smarta laddningsstrategier. En affärsmodell C2V2C kommer att utformas för att optimera handeln med solceller mellan svenska byggnadssamhällen och elbilar. Ett optimeringsbaserat C2V2C elhandelsverktyg kommer att utvecklas i Matlab -miljö. Med tanke på de potentiella konsekvenserna av framtida klimatförändringar på solcellsproduktionen, byggnadens elbehov och nedbrytning av elbatterier, kommer detta projekt också att bedöma effekterna av den framtida klimatförändringen på teknikekonomisk prestanda av C2V2C-modellen i svenskt sammanhang. Tre specifika resultat förväntas: (i) en C2V2C -optimeringsmetod, (ii) ett C2V2C -elhandelsverktyg för byggnadssamhällen och elbilar, och (iii) C2V2C -modellens motståndskraft under det framtida svenska klimatscenariot.
Detta projekt kan ge kunskap för intressenterna att förstå EV: s potentialer för kraftreglering i byggande av samhällen och utforma effektiva, ekonomiska och motståndskraftiga C2V2C -ramar. Ett sådant C2V2C-ramverk kan medföra betydande fördelar för olika intressenter: (i) Byggnadssamhällena kan bli mer självförsörjande och därmed mindre beroende av det allmänna elnätet på grund av den förbättrade lokala energibehovet-tillgångsbalansen. (ii) EV -ägarna kan få ekonomiska incitament från deltagande i kraftregleringsaktiviteterna; (iii) På grund av den minskade stora toppeffekten och PV -kraftexporten kan elnätet öka värmekapaciteten för PV och EV utan dyr uppgradering av de befintliga eldistributionssystemen.
Nyckelord
Solrörlighet; C2V2C; Positivt energidistrikt; Självförsörjning, Solar mobility; C2V2C; Positive Energy District; Self-sufficiency
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
J. Gust. Richert stiftelse