Forskningsprojekt: Aktiva skoltransporter i Falun - delprojekt i Sustainable Innovations for Children Transporting Actively (SICTA 2.0)

Projektledare
Annie Palstam
Deltagare
Mathias Andersson
Elena Tseli
Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet
Stina Rutberg, Luleå Tekniska Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Globalt, liksom i Sverige, uppfyller majoriteten av barn och unga inte de nuvarande riktlinjerna för fysisk
aktivitet, dvs. 60 minuter med måttlig till kraftig fysisk aktivitet per dag. Detta är mycket problematiskt och det saknas effektiva program som kan ändra den negativa utvecklingen av ökad inaktivitet hos barn och ungdomar. Fysisk inaktivitet kan skapa fysiska och psykiska hälsoproblem och det minskar även den kognitiva förmågan vilket påverkar lärande. Ett attraktivt tillvägagångssätt för att öka fysisk aktivitet hos barn är aktiv skoltransport (dvs. cykling och promenader), emellertid saknas skalbara och hållbara interventioner. Vår skolbaserade intervention har utvecklats i en serie pilotstudier som bygger på social kognitiv teori och inkluderar aspekter av gamification och empowerment dvs att slutanvändarna är med och påverkar innehållet i interventionen. Den ultimata visionen är att genomförandet av interventionen kommer att öka andelen aktiva skoltransporter bland svenska barn från dagens 52% till 80%. Insatsen har anknytning till Agenda 2030 och medför flera fördelar; förbättring av barns hälsa, minskade utsläpp från biltrafik, minskade trafikrisker nära skolor, vilket är stora samhällsutmaningar och ett viktigt fokus för forskning och politiska prioriteringar. Detta projekt är nära kopplat till projektet Aktiva skoltransporter med diarienummer 2021- 00283 som drivs vid Luleå Tekniska Universitet.

Det övergripande syftet med detta projekt är att utvärdera validitet, genomförbarhet (feasibility) och accepterbarhet av studieprotokollet, som vägledning inför en fullskalig utvärdering av den skolbaserade interventionen för att främja aktiva skoltransporter hos barn i mellanstadiet. Vi vänder oss till barnen, föräldrarna och skolpersonal i fyra skolor i Falu kommun. Projektet genomförs i nära samverkan med Falu kommun och Luleå Tekniska Universitet samt 14 andra samarbetsparters från näringsliv, kommuner, myndigheter och akademi. o
Nyckelord
fysisk aktivitet, aktiv skoltransport, barn, hållbar utveckling, validitet, genomförbarhet, hälsofrämjande, empowerment, gamification
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Vinnova