Forskningsprojekt: PED-Svenskt deltagande i IEA EBC Annex 83 Positive Energy Districts (PED)

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Energipositiva stadsdelar, eller på engelska positive energy districts (PED) är avgörande komponenter för att uppnå klimatmålen och innebär ett helhetsperspektiv på en stadsdels energiförsörjning och energianvändning där människans möjligheter att leva ett hållbart liv i stadsdelen är central. Att tillgängliggöra hållbara lösningar för värme och kyla för att möta behovet i bostäder och lokaler är en av nycklarna för att åstadkomma PED.
Denna ansökan syftar till att säkra svenskt deltagande i IEA EBC Annex 83 om PED. Genom att deltagandet vill RISE och Högskolan i Dalarna arbeta för att säkra kunskapsöverföring mellan svenska PED-initiativ och IEA:s internationella arbete kring PED samt bidra till att synliggöra svensk stadsutveckling och värmelösningar på den internationella arenan i syfte att bidra till ökad export.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer