Forskningsprojekt: Roller och ansvar i uppsatshandledning på kandidatnivå

Projektledare
Annelie Ädel
Deltagare
Charlotte Lindgren
Julie Skogs
Monika Stridfeldt
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
På sistone har intresset väckts för diskurser om ansvar i professionella sammanhang. Det handlar om hur ansvar (etiskt och inte juridiskt) med språkliga medel manifesteras, uttrycks, tillskrivs, förhandlas och bestrids (jfr. Solin & Östman 2015:287). Projektet tar upp ansvar i högre utbildning, med fokus på uppsatshandledning på kandidatnivå i språkämnen. Ur både ett attityd- och diskursperspektiv undersöker vi hur man ser på handledarens och studentens roller. Materialet består av en enkätundersökning riktad till studenter (N=50) och två fokusgruppintervjuer med handledare (N=8) och en fokusgruppintervju med högre chefer (N=3). Som bakgrundsmaterial analyseras även vilka diskurser om ansvar som förekommer inom högskolans styrdokument och mer specifikt inom språkämnenas riktlinjer för uppsatshandledning som studenterna tar del av. I den existerande forskningen om handledning i högre utbildning är begreppet ansvar inte centralt, men det omnämns ofta i diskussioner. Med projektets resultat hoppas vi kunna skapa en diskussion kring existerande praxis och att skapa ett underlag för att tydliggöra roller och ansvarsfördelning för studenter såväl som handledare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Engelska
Franska
Finansiärer