Forskningsprojekt: Digitala resurser i undervisningen

Projektledare
Marie Nordmark
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Digitala resurser i undervisningen är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som riktar sig till skolhuvudmän och lärare som tillsammans med en följeforskare vill bepröva erfarenheter och bidra till att öka forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande i gymnasieskolans undervisning. Huvudmannen får genom följeforskningsprojektet stöd för att utveckla undervisningen utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Som en följd av Covid-19-utbrottet har behov av mer kunskaper om undervisning och digitalisering i den svenska skolan uppmärksammats. Syftet med detta projekt är att synliggöra, ta tillvara, dokumentera och dela gymnasielärarnas nya förvärvade kunskaper i samband med Covid-19-pandemin om att undervisa med digitala resurser för att skapa kunskaper om hur digitala resurser kan användas fortsättningsvis för att utveckla elevernas lärande i undervisningen. I förlängningen syftar projektet till mer likvärdig utbildning för varje elevs rätt till den bästa utbildningen eleven kan få.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska
Finansiärer
Publikationer