Forskningsprojekt: Strukturerad integration av internationella kompetenser i lärarutbildningen

Projektledare
Juvas Marianne Liljas
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den internationellt ledande forskningen på området pekar på betydelsen av internationalisering som en integrerad del i all högre utbildning. Bakgrunden är den globalisering som yrkar på att en internationell identitet och omvärldssyn bör utvecklas i all högre utbildning. Projektets övergripande syfte är att studera hur de internationella kompetenserna kan verka kvalitetsdrivande i högre utbildning och forskning. Mer specifikt vill projektet bidra till en högre grad av medvetenhet om korrelationen mellan den forskning som bedrivs inom utbildningsvetenskap och förmågan att utveckla internationella/interkulturella perspektiv och kompetenser i lärarutbildningen.Projektet utgår från den svenska regeringens internationaliseringsutredning 'En strategisk agenda för internationalisering – Delbetänkande om ökad internationalisering av universitet och högskolor, SOU 2018:3 och, det EU- finansierade projektet The Academic Value of Mobility 2014-2018. Teoretiskt tar projektet sin utgångspunkt i ICOMs internationella kompetenser utarbetade vid universitetet i Leuven. Som överordnad teoretisk ram fungerar en reviderad upplaga av Bloom’s taxonomi (Anderson & Krathwohl, 2001).
Nyckelord
Internationella kompetenser, forskning, lärarutbildning, kvalitet
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Forskningsprofilen Utbildning och Lärande, Högskolan Dalarna