Forskningsprojekt: SymbioCity Approach (ingen svensk titel finns)

Projektledare
Ulf Ranhagen
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Symbio City Approach är ett FoU-projekt som har inneburit framtagande av ett konceptuellt ramverk för hållbar stadsutveckling med förslag till ett integrerat holistiskt koncept och en processmetodik för samskapande mellan många olika typer av aktörer med syfte att skapa hållbara städer. En handbok har tagits fram på uppdrag av SKR International.
Nyckelord
Hållbar stadsutvedckling, Sustainable Urban Development
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Samhällsbyggnadsteknik
Finansiärer