Ulf Ranhagen

Personlig presentation av Ulf Ranhagen

Senior professor bygg- och vägteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Jag arbetar med praktiknära FoU inom samhällsplanering och stadsbyggnad från regional nivå till detaljnivå med fokus på hållbar och resilient utveckling, energi/ klimat, transporter och kretslopp. Aktuellt:  urbana stationssamhällen (Urban Futures), smarta gator  (Vinnova), Energinnovation (ERU).

Kontakt

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är utbildad Arkitekt SAR/MSA från KTH (1969) där jag också doktorerade i ämnet arkitektur sammansatta strukturer 1974. Innan jag började på Högskolan Dalarna som senior gästprofessor har jag arbetat parallellt som arkitekt och samhällsplanerare på Sweco och som adjungerad professor och gästforskare vid Luleå Tekniska Universitet, KTH och Chalmers. Jag har lett praktiknära FoU uppdrag inom samhällsbyggnad för Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SKL. Jag har också utvecklat ett konceptuellt ramverk för hållbar stadsutveckling för SKR, vilket tillämpas i samarbete mellan svenska regioner/kommuner och motsvarande organisationer i ett 20-tal länder i världen.

Undervisning

Jag medverkar som föreläsare och processledare i flera av de kurser som ingå i bygg- och samhällsplaneringsprogrammet vid högskolan, t.ex. hållbar samhällsplanering, stadsbyggnad, regional och ekonomisk planering, fysisk planering II samt transportplanering. Jag medverkar också som föreläsare i doktorandutbildningen bl.a. med anknytning till doktorandprogrammet Future Proof Cities där jag också är mentor till doktorander

Forskning

Exempel på aktuella projekt, där rapporter återfinns på DIVA: Inom forskningsprojektet uthållig region har jag utvecklat metoder och verktyg för energieffektiv samhällsplanering utanför de större tillväxtregionerna och i samarbete med kommunala organ och energibolag i Falun, Borlänge, Mora och Sandviken men även region Dalarna (Svensson & Ranhagen 2019). Forskningsprojektet urbana stationssamhällen rör samspelet mellan byggd miljö och spårburen kollektivtrafik med fallstudier i Göteborgsregionen. Fortlöpande rapportering via Urban Futures. I utvecklingen av Designguiden för smarta gator som är ett Vinnovaprojekt har samarbete skett mellan Högskolan Dalarna, KTH, Chalmers, VTI, White och Sweco (Publikation 2022). Energinnovation Jakobsdalen är en förstudie till ett större FoU-projekt som genomförts i samarbete mellan forskare på Högskolan och representanter för Borlänge kommun i form av  en workshopserie där idéer till klimat- och energiinnovationer för stadsdelen Jakobsdalen har utvecklats och utvärderats (Högskolan Dalarna arbetsrapport 2022:1). 

.

Publikationer