Forskningsprojekt: Sverige blir till i Bryssel, Paris och New York – globala och spatiala förhandlingar på 1930-talets världsutställningar

Projektledare
Christina Romlid
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Under 1930-talet blev Sverige en förebild för andra länder. Den som framförallt påverkade detta var den amerikanske journalisten Marquis Childs som i januari 1936 gav ut boken "Sweden: The Middle Way". Childs bok påverkade omvärldens syn på Sverige och Sverige har därefter under en stor del av 1900-talet upplevt sig vara ”världens modernaste land”. I detta forskningsprojekt undersöker jag konstruktionen av Sverige som "världens modernaste land” ur ett globalhistoriskt perspektiv. Undersökningarna fokuserar på de världsutställningar som anordnades på 1930-talet av den internationella utställningsbyrån Bureau International des Expositions och som ägde rum i Bryssel 1935, Paris 1937 och New York 1939. Världsutställningar utgör inte bara globala tidsrum utan är också perfekta globaliseringsportaler.

Undersökningarna inom detta projekt sker med hjälp av kulturgeografen David Harveys rumsmodell varvid det föreställda rummet, det levda rummet och det upplevda rummet undersöks i förhållande till det absoluta, det relativa och relationella rummet. Projektet fokuserar därför på planerna för hur Sverige skulle framställas (det föreställda rummet), presentationerna av Sverige (det levda rummet) och reaktionerna på hur Sverige presenterade sig (det upplevda rummet).

Harveys tids- och rumsbegrepp gör det möjligt att identifiera, särskilja och tydliggöra den reflexiva och dialektiska process som sker över både tid och rum såväl som mellan det lokala och det globala rummet. De bilder som konstruerades av Sverige skedde inte i ett vakuum utan var resultatet av en rad förhandlingar som ägde rum i det globala rummet och som påverkades av globala strömningar. Förhandlingar om vilken Sverigebild som skulle presenteras på en världsutställning ägde rum på planeringsstadiet. Hur presentationen av Sverige på den globala arenan mottogs gav vidare upphov till nya förhandlingar i samband med att nästa utställning planerades.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Historia
Finansiärer
Publikationer