Forskningsprojekt: Säker hästnäring

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Åsa Bergman Bruhn
Cecilia Lindahl, Jordbruk och livsmedel RISE - Research Institutes of Sweden
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Hästnäringen idag brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet med flera utmaningar, såsom hög olycksrisk, tungt manuellt arbete, långa arbetsdagar och oklara gränser mellan arbete och fritid. Föreslaget projekt skall bidra till att öka berördas kunskaper om hur arbetsvillkor och faktorer på arbetsplatsen inverkar på hälsa och säkerhet samt hur dessa kan påverkas gynnsamt. Det övergripande syftet är att skapa kunskap om hur ett långsiktigt förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete praktiskt kan integreras och vara kontinuerligt fungerande inom hästnäringen med fokus på ridskolor och travstall. I projektet som ska genomföras i samverkan med branschorganisationer inom hästnäringen och arbetsmarknadens parter ska ett antal relevanta ridskolor och travstall väljas ut för en interventionsstudie. Metoder som kommer att användas är enkätundersökningar och kvalitativa studier såsom, riskbedömningar, observationer och fokusgrupper. Projektet förväntas generera utvärderade metoder som ökar motivation för och kunskaper om arbetsmiljöarbete, anpassade till branschens förutsättningar. Resultatet förväntas bidra till att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom näringen förbättras avsevärt, vilket bidrar till en bättre fysisk och psykisk hälsa inom yrkesgruppen, färre arbetsolycksfall och mindre sjukfrånvaro samt förbättrad lönsamhet och produktivitet inom hästnäringen. Arbetsplatserna blir mer attraktiva, vilket gör att yrken inom hästnäringen kan få en ökad status och det blir därmed lättare att hitta och behålla kompetent personal. Resultaten från projektet kommer att spridas till berörda grupper, i vetenskapliga och populära artiklar samt vid möten och konferenser nationellt och internationellt.
Nyckelord
Hästbranschen, arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
AFA Försäkring